ILGTSPĒJĒBA

Zaļā siltumenerģija

0%

Latvijas enerģētiskā
pašpietiekamība

0%

Koksne kā kurināmais
no ATR

0

dienas kurināmā
sezona Latvijā

0%

kurināmā mitruma koeficients
ECOSILTS iekārtām
green energy

Latvijā atjaunojamie energoresursi aizņem vairāk nekā vienu trešo daļu primāro energoresursu bilancē un divi visvairāk izmantotie atjaunojamo energoresursu veidi ir koksne un hidroresursi. Latvijā no ATR saražotas enerģijas īpatsvars ir lielākais Baltijā, un sasniedz 37,2%. 41% no visās enerģijas Latvijā tiek importēta, tādā veidā nodrošinot valstij 59% enerģijas pašpietiekamību. No visiem ATR, koksnes kā enerģijas degviela, sastāda 79%. (2017.gada dati)

 • mazo ciematu apkure

  Atjaunojamie energoresursi (AER)

  Atjaunojamie energoresursi (AER) ir resursi kas tiek izmantoti zaļās enerģijas ražošanai, kas tika gūta no vēja, ūdens, saules starojumiem, biomasas (koksne, salmi, granulas, biogāzi, biodegvielu), zemes siltuma, viļņiem, kā arī no paisuma-bēguma procesiem.

 • ILGTSPĒJĪGA ENERĢIJA

  Izmantojot vietējo biokurināmo jeb cieto biomasu, tiek iegūta zaļa siltumenerģija, un tiek dēvēta arī kā bioenerģija, atjaunojamā enerģijā, ilgtspējīgā enerģija un neatkarīga enerģija. Šīs ir īpašs un aktuāls siltumenerģijas ražošanas veids, kam ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar fosilo enerģiju vai dārgo gāzi.

 • VIETĒJĀ BIOMASA KĀ KURINĀMAIS

  Biokurināmā izmantošana ļauj palielināt energoneatkarību, samazināt energoresursu izmaksas un to svārstības ilgtermiņā. Šobrīd visa no atjaunojamās biomasas iegūstamā enerģija Eiropas Savienībā tiek klasificēta kā CO2, cieto daļiņu un NOx emisiju neradoša.

moduļveida katlumāja

0%

teritorijas klāj
Latvijas meži

0 milj.

m3 koksnes resursu
ieguve gadā

0 milj.

ha mežu klāj
Latviju

0t CO2

savāc mežs
(1m3) augot

Ilgspējīga enerģija

Atjaunojamie energoresursi

Atjaunojamie energoresursi

Enerģētikas jomā ES saskaras ar tādām problēmām kā pieaugoša atkarība no importa, ierobežota enerģijas piegādes dažādība, augstas un nestabilas enerģijas cenas, pieaugošs globālais pieprasījums pēc enerģijas, drošības riski, kas ietekmē ražotājvalstis un tranzīta valstis, arvien lielāki klimata pārmaiņu izraisītie apdraudējumi, lēns progress energoefektivitātes jomā, problēmas saistībā ar atjaunojamo energoresursu procentuālās daļas pieaugumu, kā arī vajadzība nodrošināt lielāku pārredzamību enerģijas tirgos un plašāk integrēt un savstarpēji savienot enerģijas tirgus. ES enerģētikas politikas centrā ir dažādi pasākumi, kuru mērķis ir izveidot integrētu enerģijas tirgu un nodrošināt energoapgādes drošību un enerģētikas nozares ilgtspēju.

Atjaunojamie enerģijas avoti (vēja enerģija, saules enerģija, hidroelektroenerģija, okeāna enerģija, ģeotermālā enerģija, biomasa un biodegviela) ir fosilā kurināmā alternatīvas, kas palīdz samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, dažādot energoapgādi un samazināt atkarību no nedrošajiem un nepastāvīgajiem fosilā kurināmā, jo īpaši naftas un gāzes, tirgiem. Pēdējos gados ir būtiski paplašināts ES tiesiskais regulējums, kas veicina atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Tiek apspriestas turpmākās politikas pamatnostādnes laikposmam pēc 2030. gada.

Parlaments 2018. gada 17. janvārī atbalstīja ierosinājumu noteikt, ka līdz 2030. gadam ir jāpanāk, lai vismaz 35 % no visas enerģijas būtu iegūti no atjaunojamiem resursiem, un vēl stingrāk noteica tiesības uz pašpatēriņu. Eiropas Komisija 2016. gada novembrī nāca klajā ar priekšlikumu pārstrādāt direktīvu par atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanas veicināšanu. Saskaņā ar vienošanos ir noteikts saistošs ES mērķis – AER 32 % īpatsvars, kas jāpanāk līdz 2030. gadam. Eiropas Parlaments un Padome dokumentu oficiāli pieņēma 2018. gada decembrī (Direktīva (ES) 2018/2001). Dalībvalstīm pārskatītā direktīva savos valsts tiesību aktos ir jātransponē līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pārskatītā direktīva stāsies spēkā no 2021. gada 1. jūlija.

(satura avots: Eiropas Parlaments)
ES mērķī AER izmantošanā
Atjaunojamo energoresursu direktīva
Turpmākie pasākumi
Citas politikas jomas
Ilgtspējība
Tabulas un grafiki
Klimata un enerģētikas politika ES
Saistošie normatīvie akti
Cik ātri aug mežs?
Klimata pārmaiņas pasaulē
Zeme "elpo" ar CO2
Gaismas temperatūras anomālijas
Melnā oglekļa blīvums atmosfērā
Zemes biosfēras gada cikls
Temperatūras anomālijas diagramma

AR ZAĻĀS ENERĢIJAS IEVIEŠANU SAISTOŠAS

Atbalsta asociācijas un institūcijas Latvijā, ES un pasaulē

atajunojamie energoresursi
bioenerģija
vides aizsardzība
sadarbības partneri
altum logo
KOKSNE IR ATJAUNOJEMIE RESURSI
energy from renewables
sustainable energy from biomass
renewable energy
no climate change