ECOSILTS

Projektu norise

Mūsu uzdevums ir kopā ar saimniecības vadītāju definēt vajadzības un izstrādāt piemērotāku apkures risinājuma projektu. Projektam mēs piesaistam atbilstošus speciālistus un tehniskos resurss zem vienotās darba uzraudzības, šāda veidā pilnībā novēršot nelietderīgas dīkstāves.

Mēs realizējam projekta pilnu ciklu no katlumājas projektēšanas līdz tās nodošanai ekspluatācijā un pēc-pārdošanas apkopei.

Mēs nodrošinām mūsdienīgu projekta vadību kas ir pārskatāma, strukturēta ar atvieglotu komunikāciju visām projektā iesaistītam pusēm. Tas nodrošina projekta realizāciju paredzētos termiņos ar optimizētu vadības procesa norisi.

ECOSILTS

Process

 • 1. Projektēšana

 • 2. Ražošana

 • 3. Piegāde

 • 4. Nodošana ekspluatācijā

 • OBJEKTA APSEKOŠANA
 • UZDEVUMA NOTEIKŠANA
 • PROJEKTA TEP IZSTRĀDE
 • LĪGUMA NOSLĒGŠANA
 • PROJEKTĒŠANA UN SISTĒMAS KOMPLEKTĀCIJA
 • SISTĒMAS PIEGĀDE
 • IEKĀRTAS MONTĀŽA UN SASLĒGŠANA
 • TESTĒŠANA UN PĀRBAUDE

GALVENIE IEMESLI

Kāpēc ECOSILTS

ražots atbilstoši ES standartiem
green energy

Ražots Latvijā

Vietējai ražotnei ir daudz priekšrocību:
 • iekārtu ražošana notiek atbilstoši EU standartiem
 • ērti pieejams apkopes un pēcpārdošanas atbalsts
 • viegla komunikācija ar ražotāju visas apkures sistēmas ekspluatācijās laikā

Plašs kurināmā klāsts

ECOSILTS apkures sistēmās var izmantot ļoti plašu BIOKURINĀMĀ klāstu, šādi saimniekam nodrošinot zināmu neatkarību no kurināmā pieejamības un cenu svārstībām tirgū

Termiņiem ir nozīme

 • mēs orientējamies uz kvalitatīvu daba izpildi un saliedētu komandas darbu visa projekta īstenošanas periodā. 
 • katlumājas realizācijas projekts sākot no tās projektēšanas brīža līdz nodošanai ekspluatācijā vidēji ilgst no 80-95 darba dienām

Individuāls risinājums

Visas iekārtas tiek ražotas individuālam projektam ar nolūku atrast katram konkrētam objektam optimālo risinājumu. Piedāvājam risinājumus jauno katlu māja uzbūvei vai rekonstrukciju esošai.

 • Mēs izvēlamies kvalitatīvus komplektējošus materiālus un komponentes no vadošiem Eiropas ražotājiem.
 • Mūsu ražotajām sistēmām paredzētais ekspluatācijas laiks ir 15-20 gadi

MŪSU SNIEGTIE

Pakalpojumi

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (saīsinājumā TEP) galvenais mērķis ir izstrādāt visaptverošu stratēģisko plānu, kas būtu optimāls un piemērotākas risinājums, atbilstoši pašvaldības vai saimniecības vajadzībām un tās iespējām. TEP izstrādē tiek izveidots piedāvājums, kas ir ekonomiski pamatots, ietver projekta izstrādes un tās realizācijas aprēķinus, nozares un tās saistošus faktorus analīzi, un atspoguļo tās ietataupību konkrētā laika greizumā, finansiālo ieguvumu un līdz ar to pamatojumu.

TEP izstrādā arī pie esošās iekārtas nomaiņas pret jaunu risinājumu, gadījumā kad ir konstatētas konkrētas problēmas: kā siltuma zudums, nepietiekams saražotais siltums, zems lietderības koeficients, liels kurināmā patēriņš, neizdevīgā kurināmā izvēle un kā sekas, lielas izmaksas kurināmam, tehniski riski katlumājai vai siltumtrasei, saimniecības restrukturizācija vai reorganizācijā, papildus darba spēka piesaiste, vai tieši otrādi, pāraijā uz pilnu automatizāciju. Projekta ietveros paredz LR un ES normatīvo aktu prasību izpildi.

TEP izstrādē tiek apskatīti sekojoši faktori:

 • Esošās/ plānotās katlu mājas analīze/ izstrāde;
 • Vides un ģeogrāfiskā faktora novērtējums;
 • Tehniskā faktora novērtējums;
 • Ekonomiska faktora novērtējums;
 • Ar saimniecības darbību blakus saistošu faktoru novērtējums;
 • Vidējā siltuma daudzuma patēriņa noteikšana;
 • Siltuma daudzuma patēriņa noteikšana pie zemākās ārgaisa temperatūras;
 • Apkures sistēma lietderības koeficienta noteikšana pie optimāliem apstākļiem;
 • Apkures sistēmas piemērotākas komplektācijas izvērtēšanā;
 • Projektēšana un inženierijas risinājumu izstrāde;
 • Prioritāro uzdevumu programmas izstrāde;.
 • Ilgtermiņa risinājuma programmas izstrāde.

Uzņēmums veic visus darbus un tehnoloģiskā procesa projektēšanu saskaņā ar pasūtītāja prasībām. Projektēšanā izmanto datorprogrammas kas nodrošina sistēmas visaptverošu, jeb kompleksa projektēšanas vadību, kas veic:  siltumbilances aprēķinus, izmantotā materiāla specifikācijas aprēķiniem, trokšņu, aerodinamikas, un hidroloģiskiem aprēķiniem.

Projektēšanā paredz kā katlumājas kalpošanas laiks ir vismaz 120,000 darbības stundas, kas vidēji ir paredzēts 20 gadiem. Katlumājai savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas pārsniedz pieļaujamās normas.

Projektēšanas darbi ietver aprēķinus, rasējumus, aprakstus utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai.

Specifikācija, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos un mērījumos jāizmanto Starptautiskā vienību sistēma (SI).

Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācija atbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Katlumāju projektē tā, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, un tai visu laiku ir jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi.

Nominālu jaudu un katla tilpu aprēķina saskaņā ar kontrolējamo dzinēju, lai nodrošinātu sekmīgu palaišanu un darbību;

Mēs realizējam jaunus projektus, kā arī veicam esošo katlumāju pārbūvi un tās darbības uzlabošanu, piedāvājot racionālus un optimālus risinājumus katlumājas atjaunošanai.

Vietējai ražošanai ir daudz priekšrocību. Galvenā, ir tā, ka var izstrādāt atsevišķu piemērotāku projektu te pat uz vietas, kur var pielāgot katru no apkures sistēmas elementiem, konkrētas saimniecības vajadzībām. Ir jāsaprot, ka izskatot katru objektu,  ir jāatrod savs optimāls risinājums, kas būti atbilstošs saimnieka sagaidām. Prioritātes var būt definētas gan kā ikdienas situāciju risinājums, gan noteiktas, ka finansiālais ieguldījums tālskata. 

Ražošanas standartus nosaka LVS standarti, MK noteikumi, kas balstās uz Eiropas Savienības Direktīvam un prasībām, attiecībā uz metālu, spiedieniekārtām, projektēšanu, metināšanu, siltumapgādi, ventilāciju, būvstandartiem un pārējiem saistītiem ar ražošanu, montāžu un ekspluatācijas noteikumiem. Tas nozīmē, ka vietējā ražošana iztur tās pašas prasības, kā Vācijas vai Šveices ražotas apkures sistēmas. Noteicošs kvalitātes jautājumā ir ne eksportētāja valsts, bet tieši ražotāja pieredze un prasmes, un spēja pieiet pie katra projekta individuāli.

Ar noteicošiem un saistošiem ar apkures sistēmu projektēšanu un uzstādīšanas standartiem, noteikumiem, EU direktīvām var iepazīties šeit:

 • Latvijas standarti (LVS)
 • Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK)
 • Spiediena iekārtu direktīva 97/23/EC / tagad 2014/68/EU
 • un saistošie EN standarti EN303-5, EN12593
 • Vispārējie EN un ISO standarti, IEC standarti, Vispārējie DIN standarti
 • Vienkāršota konstrukcija, viegla pieejamība un vienkārša nomaiņa atvieglo ekspluatāciju un samazina ekspluatācijas izdevumus.
 • Brīvi stāvošie dūmeņi atbilst standartam LVS EN 13084-7
 • Metināšanas procesa kvalitātes pārbaudes sistēma atbilst standartam EN ISO 3834-2, LVS EN287-1
 • MK noteikumi Nr.597 “Trokšņa novēršana un pārvaldes kartība”
 • LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija
 • LVS EN 287-1 metinātāju kvalifikācijas

Piegādē sadarbojamies ar vadošākiem loģistikas partneriem, kas izmanto mūsdienīgo transportu, un iekraušanas un izkraušanas darbus veic atbilstoši ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 standartiem un uztur regulāru iekšzemes un starptautisku transporta sakara tīklu.

Visas iekārtas tiek piegādātas nokomplektētā veidā, kas samazina montāžas laiku objektā un pazemina montāžas darbu veikšanas laiku;

Mēs sniedzam visus ar apkures katlu iekārtās saistošām montāžas darbiem pasākumus, nodrošinot sistēmas pilnīgu gatavību eksfoliācijas nodošanai.

Mēs veicam:

 • Visas apkures sistēmu elementu uzstādīšanu;
 • Tās testēšanu un pielāgošanu;
 • Vadības bloka/ automātikas uzstādīšanu un pieslēgšanu;
 • Citus ar industriālo un sadzīves apkures katlu uzstādīšanu saistītos darbus, kas ir nepieciešami sistēmas palaišanai un nodošanai ekspluatācija.

Garantijas pakalpojumi ir pieejami vismaz 2-5 gadu laikā pēc Katlumājas nodošanas ekspluatācijā (atkarībā no līguma).

Par garantijas kārtību puses savstarpēji vienojas pirms Katlumājas pārņemšanas. Apkopes biežums un kartībā ir atkarīga no izvēlētā apkures sistēmas aprīkojuma, kā arī no darbības specifikas, kas tiek noteikta pirms katlumājas projektēšanas. Sistēmas apkopes kartību nosaka ražotais, un atrunā to lietošanas instrukcijā, savukārt, tai ir jāietver minimālas apkopes prasības, kuras ir atrunātas MK noteikumos Nr.518.

Papildus tam, gadu laikā mēs nodrošinām atbalstu ar noteiktu kontrolieri, kurš bijis iesaistīts Katlumājas ieregulēšanā un pārbaudēs procedūrās, lai uzraudzītu pasūtītāja operatīvās darbības, bojājumu novēršanas procesa vadību, padomus ekspluatācijas un uzturēšanas jautājumu sniegšanā.

Visa garantijas perioda laikā ir pieeja attālinātas novērošanas un diagnostikas pakalpojumam ar tehnisko datu vēsturi un tās arhivēšanu. Visu ar garantijas saistībām saistītu jautājumu organizēšana/ plānošana un izpilde, tehniskās palīdzības nodrošināšana pasūtītājam remonta un uzturēšanas darbību laikā.

Ar ko sākt?

Definēt vajadzības /
Projekta nolikums

Iekārtu komplektācija /
Projekta plānošana

Sākotnējo izmaksu
aprēķini

Nav viena universāla risinājuma kas būtu vienlīdz labi piemērots visām saimniecībām. Tomēr, atrast pareizo risinājumu konkrētam projektam nemazam nav tik grūti.

Lai tas notiktu, definē savas vajadzības un sazinies ar specialistiem. Mēs kopā spēsim novērtēt darbības specifiku, vides/ laika/ darbaspēka/ finansiālos resursus, un nonākt pie ļoti konkrēta risinājuma.

 

Tiekamies jūsu objektā, izrunājam būtīskākos jautājumus, sagatavojam provizorisku piedāvājumu. Sarunai turpinoties, kopā iedziļamies detaļās, līdz vienojamies par visa projekta saturu.

Jūs saņemsiet: precīzu gaitas plānošanu, caurspīdīgu un skaidru izrakstu par visiem saistošiem darbiem, komplektējošiem elementiem un to sastāvdaļām, piedāvātā projekta realizācijas termiņus un izmaksas